Wiadomosci z rynku / Artykuły

Warsztat | luty/marzec 2018 | Warszawa

 

Zgodnie z wiedzą publicznie dostępną istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 2019 roku w ramach wdrażanej reformy systemu emerytalnego w Polsce zostanie wprowadzona nowa instytucja – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Mają być one prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców) z towarzystwami funduszy inwestycyjnych zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Obecnie trwają ostatnie prace nad projektem stosownej ustawy, która zostanie poddana konsultacjom społecznym oraz pracom parlamentarnym. Należy przy tym zastrzec, że w toku powyższych działań nie można wykluczyć modyfikacji, w tym istotnej zasady PPK. Założenia projektu zakładają jednakże obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi emerytalnemu w naszym kraju. Należy jednakże z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców. Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu już dziś zapraszamy Państwa na warsztat prowadzony przez ekspertów z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, którego program w sposób syntetyczny przedstawi podstawowe założenia dotychczas funkcjonujących programów versus nowe rozwiązania emerytalne.

 

Zaproszenie do udziału w warsztacie kierujemy do pracodawców.

 Minister Czerwińska zapowiedziała przedstawienie projektu Ustawy o PPK na połowę lutego. W związku z tym termin warsztatów uległ przesunięciu i o ponownym terminie poinformujemy Państwa niezwłocznie po opublikowaniu projektu w/w Ustawy. Warsztat odbędzie się prawdopodobnie na przełomie lutego i marca 2018.

Program


09.00 – 11.00 I Sesja

» III filar emerytalny – stan obecny;

» Program Budowy Kapitału – oczekiwania i nowa rola pracodawców w systemie emerytalnym;

» Czego pracodawcy mogą się spodziewać po wprowadzeniu PPK?

» Jak inwestowane są środki wpłacane do PPK?

» Co PPK oznacza dla pracodawców (skutki finansowe, organizacyjne oraz administracyjne).

» Zachęty podatkowe dla pracodawców przy tworzeniu i funkcjonowaniu PPK;

» Relacja między PPK a PPE;

11.00 – 11.15 przerwa na kawę

11.15 – 13.15 – II Sesja

» Schemat prawny PPK;

» Zasilenia do PPK (składki, opłata powitalna, dopłaty roczne)

» Obowiązki pracodawców związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (wybór instytucji finansowej, umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, zmiany podmiotu zarządzającego gromadzonymi środkami);

» Rola związków zawodowych oraz innych partnerów społecznych;

»Obowiązki pracodawców związane z zarządzaniem pracowniczymi planami kapitałowymi (obowiązki wobec pracowników, obowiązki wobec instytucji finansowej, obowiązki wobec państwa);

» Składanie oświadczeń woli przez pracowników w PPK

13.15 – 14.00 – przerwa na obiad

14.00 – 15.00 III Sesja

» Nadzór państwa nad pracowniczymi planami kapitałowymi – co czeka pracodawcę?

» Ryzyka prawne dla pracodawców związane z PPK (roszczenia pracowników, roszczenia instytucji finansowych, sankcje administracyjne, sankcje karne);

» Obowiązki pracodawców związane z wypłacaniem środków z pracowniczych planów kapitałowych;

» Podsumowanie

Prelegenci

dr Marcin Wojewódka – radca prawny, numer wpisu WA-5369, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005), Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz (C.H. Beck 2007). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo (C.H.Beck 2015).

 

 Adrian Prusik – radca prawny, numer wpisu WA-11739 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (aplikacja radcowska ukończona z wyróżnieniem). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia ukończone z wyróżnieniem). Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z Kancelarią związany od 2012 roku. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, ZUZP, porozumienia ze związkami zawodowymi). Specjalizuje się w doradztwie pracodawcom w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, bieżącym wsparciu pracodawców w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem pracy, a także prowadzeniem postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Autor wielu artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej.

 

„Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k. jest warszawską Kancelarią Prawa Pracy, specjalizującą się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz średnich i dużych pracodawców, w większości polskich spółek zagranicznych korporacji obecnych w Polsce, jak też dużych podmiotów krajowych, szczególnie sektora budowlanego, energetycznego, paliwowego. Kancelaria skupia obecnie 14 członków Okręgowych Izb Radców Prawnych w Warszawie, Lublinie i Kielcach oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a także 8 innych, merytorycznych i administracyjnych pracowników, którymi zarządza radca prawny dr Marcin Wojewódka.

 

Zgłoszenie udziału w warsztacie „Pracownicze plany kapitałowe – nowe wyzwania dla pracodawców
7 lutego 2018 r. | Warszawa

 

Dane do faktury:

 

Nazwa firmy / instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca zgłoszenie:
telefon / email:
Dane uczestników:  
 

(1) imię i nazwisko:

stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
 

(2) imię i nazwisko:

stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT

Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

 

 

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres anna.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (można również skorzystać z formularza na witrynie internetowej http://www.personalities.pl) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać organizatorom w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: IDEA Bank S.A.  04 1950 0001 2006 0020 2383 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

 

www

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie

Na Państwa życzenie możemy zorganizować ten warsztat w formule zamkniętej, in-house